Vyberte stránku

Zásady ochrany osobních údajů

 

Obchodní společnost ALCH Lomnice, SE, IČ: 246 76 977, se sídlem Husova 4, 513 01 Semily, zastoupená Davidem Pěničkou, členem představenstva (dále jen „My“ nebo „Společnost“) jakožto správce osobních údajů si Vás tímto dovoluje informovat o níže specifikovaném shromažďování a zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Níže v textu se dozvíte zejména:

a) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
b) Za jakým účelem a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
c) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
d) Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
e) Jaká jsou ve vztahu k ochraně osobních údajů Vaše práva.

Po přečtení následujících informací se tedy dozvíte více o tom, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje o Vás při interakci nebo používání našich webových stránek, zasílání našich newsletterů nebo v rámci jakékoliv související události (např. v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy o poskytování sociální služby).

Tyto zásady ochrany osobních údajů představují obecně platný dokument, které se týká zpracování osobních údajů fyzických osob. Specifikům, která se týkají osobních údajů zaměstnanců Společnosti, uchazečů o zaměstnání a externích zaměstnanců Společnosti se věnují samostatné zásady ochrany osobních údajů.

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají zacházení s osobními údaji, které o Vás shromažďujeme při využívání našich služeb nebo webových stránek, zasílání našich newsletterů, po kontaktování z Vaší strany jakýmkoliv způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, telefonické hovoru apod.) nebo v rámci jakékoliv související události (např. v souvislosti s uzavřením či plněním kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování našich služeb či výrobků).

Naše Společnost zpracovává pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete (např. za účelem uzavření smlouvy, zpětného kontaktování, zasílání newsletterů apod.), a to v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby. Osobní údaje rozděluje do dvou základních skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Příklady zpracování osobních údajů, ke kterým nepotřebujeme Váš souhlas:

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv;
 • splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy;
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění daného nároku;
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

 

Pakliže nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout příslušnou službu či jiné plnění, pro které Vaše osobní údaje potřebujeme nezbytně zpracovávat.

Příklady zpracování osobních údajů, ke kterým potřebujeme Váš souhlas:

 • marketingové činnosti.

Detailní informace ohledně souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám k dispozici v textu dokumentu s názvem „souhlas se zpracováním osobních údajů“. Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu je v rámci naší společnosti zcela výjimečné.

Kategoriemi osobních údajů, které o Vás zpracováváme, mohou být zejména:

základní identifikační údaje (jméno, příjmení)

adresa bydliště;

údaje související s poskytováním sociálních služeb (tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, číslo pojištěnce, rodné číslo, podpis, životní příběh, údaje o zdravotním stavu, údaje o výši příjmu);

kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa nebo telefonní číslo).

 1. Jak využíváme tyto osobní údaje (účel zpracování)?

Veškeré údaje, které nám poskytnete, využíváme toliko k tomu, abychom Vám poskytli informace, o nichž jste nás požádali, nebo pro účely uzavření či plnění smlouvy. Některé osobní údaje využíváme též k plnění našich zákonných povinností (např. ve smyslu zákona č. 563/1991, o účetnictví, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich psokytování), případně k ochraně našich oprávněných zájmů. Vaše osobní jméno, příjmení a emailovou adresu můžeme vedle výše specifikovaného využívat rovněž k zasílání tzv. newsletterů o akcích naší Společnosti, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy. To neplatí, pakliže je účelem zpracování zasílání obchodních sdělení – toto zpracování můžete kdykoliv odmítnout, aniž by byly jakkoliv dotčeny vzájemné vztahy. Pokud nebude mít zájem o zasílání obchodních sdělení, postačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@alchlomnice.cz nebo na jinou adresu, z níž jste obdržel/a obchodní sdělení.

 1. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce naše Společnost. Vaše osobní údaje dále můžou být za výše specifikovanými účely předány našim subdodavatelům, aby pro nás provedli zpracování (např. externí účetní společnosti).

Vaše osobní údaje neposkytujeme ani neprodáváme třetím subjektům s výjimkou povinných výstupů vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám a dále s výjimkou našich subdodavatelů, externích zaměstnanců a jiných poskytovatelů služeb, které zaměstnáváme k plnění úkolů v našem zastoupení.

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů si vyhrazujeme právo na uchování, přístup a zveřejnění veškerých informací, které jsou nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo za účelem obrany našich oprávněných zájmů v rámci případného soudního řízení nebo za účelem ochrany majetku nebo bezpečnosti naší Společnosti nebo našich zaměstnanců či klientů.

Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro naši Společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 1. Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby či plníme vzájemnou smlouvu, nebo po dobu, na níž byl udělen Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, případně po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností dle platných právních předpisů, jimiž jsou například zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví nebo zákon o archivnictví.

 1. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Naše společnost používá vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

 1. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vaše práva k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům;
b) Právo na opravu Vašich osobních údajů;
c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů;
d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
e) Právo odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zákonnost zpracování založena na souhlasu se zpracováním osobních údajů;
f) Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů;
g) Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
h) Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.

Níže je blíže vysvětlen obsah Vašich jednotlivých práv, tak aby bylo možno učinit si o jejich obsahu bližší obraz. Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese info@alchlomnice.cz. Stížnost ve smyslu písmene h) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Právo na přístup k osobním údajům

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pakliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku.

 

Právo na opravu Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:
a) Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
c) Zpracování je protiprávní;
d) Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Náplní tohoto práva je, že v případě jakýchkoliv sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy.

Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného může být například skutečnost, že:
a) Popíráte přesnost osobních údajů
b) Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
c) Společnost již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak chrání Vaše zájmy, neboť naší Společnosti zakazuje jejich vymazání); nebo
d) Jste vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování bude Společností neprodleně zrušeno.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

U některých kategorií osobních údajů je nezbytné, aby byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Byl-li z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, jejichž zpracování není nezbytné pro účely splnění smlouvy, splnění právní povinnosti Společnosti, ochranu důležitých zájmů Společnosti nebo jiné fyzické osoby, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti, jste oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pakliže budete chtít odvolat svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, k němuž jste dali již dříve svůj výslovný souhlas, postačí zaslat e-mail, v němž odvoláváte svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů na info@alchlomnice.cz s uvedením osobních údajů, u nichž si nepřejete, abychom je nadále zpracovávali. Pro urychlení vyřízení Vaší žádosti Vám doporučujeme do předmětu e-mailové zprávy uvést „odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá též vliv na zpracování osobních údajů, které Společnost zpracovává na základě jiného právního titulu.

Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů

Toto právo znamená, že jestliže jste nám poskytl/a osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo po nás požadovat, abychom tyto údaje přímo předali jinému správci osobních údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že:
a) zpracování osobních údajů se v naší Společnosti provádí automatizovaně;

a zároveň

b) zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na uzavření či plnění smlouvy.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme i nadále po skončení smlouvy, splnění naší právní povinnosti apod. na základě právního titulu oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem Společnosti může být například uchování osobních údajů za účelem efektivní obrany naší Společnosti v případném soudním sporu či hájení jejích práv a oprávněných zájmů.

Společnost není oprávněna nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.

Pakliže zpracováváme Vaše osobní údaje toliko pro účely přímého marketingu, jste oprávněni kdykoliv vznést námitky proti takovému zpracování osobních údajů. V případě, že takovou námitku vznesete, nebude naše společnost Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu již nadále zpracovávat.

Pakliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete Společnost kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu: info@alchlomnice.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25.5.2018.

Korespondenční adresa:
ALCH Lomnice, SE
Bořkovská 15, 513 01 Semily
 +420 481 622 580
ID datové schránky: 3z2qjxs

Etický kodex